1397

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  مصوبات و مباحث مطروحه نیم سال دوم سال 1396 دوره پنجم شورای اسلامی شهر اردکان1397/01/01

 

1396

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  تعرفه عوارض سال1397 1396/11/11

 

1395

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان درسال951395/01/01

 

773

765

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  قانون نظام صنفي كشور765/01/-1181

 

761

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  آيين ‌نامه مالي شهرداريها 761/01/-706

 

753

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي753/01/-953