شماره:   773/01/-1265
آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم

 آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم

مصوب6/9/1379

 

فصل اول:

ماده 1-اتحاديه هاي صنفي موظفند با رعايت اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه قبل از سال 1378 در كشورداير شده اند اقدام نمايند.

ماده2-صاحبان واحدهاي فاقد پروانه كسب مشمول ماده 1 اين آيين نامه موظفند جهت ادامه فعاليت كسبي خود به اتحاديه هاي صنفي ذيربط مراجعه و با تسليم تقاضاي كتبي و ارائه مدارك زير نسبت به اخذ پروانه كسب موقت اقدام نمايند.

1- سند مالكيت يا اجاره نامه يا مبايعه نامه يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي سازمانها و ارگانها

هر گونه مدرك مبني بر تشخيص قطعيت يا پرداخت مفاصاحساب مالياتي متقاضي و پرداخت عوارض سالانه منطقه شهرداري-2

3-گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم يا گواهي مبني بر رسيدگي به وضعيت مشموليت متقاضي از اداره وظيفه عمومي مطابق ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1363

پروانه كار معتبر از وزارت كارو امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور براي اتباع بيگانه.-4

5- برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي-مصوب 1346-و اصلاحات بعدي هستند.

6-گواهي صلاحيت فني طبق تبصره 2 ماده 35 قانون نظام صنفي- مصوب 1359-و آيين نامه آن براي مشاغل فني يا تاييديه لازم از اتحاديه ذيربط.

7-كسب نظر اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مشاغل خاص مطابق آيين نامه اماكن عمومي.

8- گواهي پرداخت حق عضويت سالانه وحق خدمات به اتحاديه ذيربط براساس مواد 2 و 4 قانون نظام صنفي.

 ماده 3-پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفي كه صاحبان آنها فوت كرده اند به نام يكي از وراث يا نماينده قانوني آنها با ارائه گواهي انحصار وراثت و رضايت وراث با گواهي امضا صادر مي شو.د

ماده 4-براي شركتهاي موضوع تبصره 1 الحاقي به بند 2 ماده 14قانون نظام صنفي و مشاركتهاي مدني يك پروانه كسب موقت با ذكر نام مدير عامل شركت درخواست كننده يا يكي از شركا به صورت كتبي معرفي و امضاي آنان توسط دفتر خانه اسناد رسمي گواهي شده باشد در صورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

ماده 5-اتحاديه صنفي مربوط پس از دريافت تقاضاي متقاضي به همراه مدارك لازم پروانه كسب موقت را در يك نسخه اصلي و سه نسخه رونوشت صادر مي كند كه نسخه اصلي به متقاضي تحويل داده مي شود و از نسخه هاي رونوشت يك نسخه در پرونده صنفي متقاضي در اتحاديه نگهداري و يك نسخه براي دبير خانه هيئت عالي نظارت و يك نسخه براي اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا ارسال مي شود.

فصل دوم:

چگونگي تبديل پروانه كسب موقت به دائم

اتحاديه‌هاي صنفي موظفند حداكثر ظرف سه سال پس از صدور پروانه كسب موقت با اخذ مدارك زير از متقاضيان نسبت به تبديل‌پروانه‌هاي كسب موقت به دايم (الگوي هيأت عالي نظارت) اقدام نمايند.

1-اصل پروانه كسب موقت جهت ابطال توسط اتحاديه

2-گواهي صلاحيت فني طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفي و آيين‌نامه مربوط براي مشاغل فن

3-برگ عدم اعتياد به مواد مخدر.

4-گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.

5-هرگونه مدرك مبني بر مشخص بودن وضعيت مالياتي متقاضي و پرداخت عوارض متعلقه و قانوني شهرداري.

6-گواهي پرداخت حق عضويت سالانه و وجوهي كه براساس ماده (2) و بند (ب) ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون نظام صنفي جهت‌مجامع امور صنفي تعيين شده است.

7ـ گواهي واريز مبلغ مقرر در بند (ج) ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ به حساب‌خزانه.

 

 

تبصره ـ ‌اتحاديه‌هاي صنفي و مراجع قانوني صدور پروانه كسب موقت مكلفند حداقل چهار ماه.قبل از انقضاي دوره سه ساله اعتبار پروانه‌هاي ياد‌شده از متقاضي براي ارايه مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب دايم دعوت و رونوشت دعوتنامه را در پرونده صنفي متقاضي نگهداري نمايند. در‌صورت عدم مراجعه متقاضي به اتحاديه در مدت ياد شده، اتحاديه بار ديگر از متقاضي دعوت مي‌كند تا ظرف يك ماه نسبت به تكميل پرونده و‌دريافت پروانه كسب دايم اقدام نمايد. در صورتي كه متقاضي ظرف مدت‌هاي فوق پرونده صنفي خود را تكميل ننمايد، مطابق مقررات نسبت به تعطيل‌واحد اقدام مي‌شود.صدور پروانه كسب موقت يا دايم براساس مفاد اين آيين‌نامه در مورد واحدهاي صنفي واقع در طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهرسازي‌مانع اجراي مقررات قانون شهرداري در مورد واحدهاي ياد شده نيست..

‌تبصره ـ ‌با واحدهاي مزاحم مطابق بند (20) اصلاحي ماده (55) قانون شهرداري عمل مي‌شود.

فصل سوم: ساير موارد

به منظور نظارت بر اجراي صدور پروانه كسب موقت و دايم توسط اتحاديه‌هاي صنفي در تهران بزرگ كميسيوني تحت نظارت دبيرخانه‌هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور به رياست دبير هيأت عالي نظارت و عضويت نمايندگان وزارت كشور، مجامع امور صنفي، اداره نظارت‌بر اماكن عمومي ناجا و اداره كل بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات استان تهران و در مراكز استان‌ها با مسؤوليت اداره كل بازرگاني و‌عضويت نمايندگان استانداري، اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا، مجامع امور صنفي و اداره كل بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات استان و در‌شهرستان‌ها با مسؤوليت اداره بازرگاني و عضويت نمايندگان فرمانداري، اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا، مجامع امور صنفي و اداره بازرسي و‌نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات شهرستان تشكيل مي‌شود..

‌تبصره 1 ـ ‌مسؤوليت نظارت بر عملكرد كميسيون‌هاي موضوع اين ماده ـ كه از اين پس كميسيون ناميده مي‌شود. در شهرهاي استان تهران به‌استثناي تهران بزرگ بر عهده مدير كل بازرگاني استان تهران و در شهرهاي ساير استانهاي كشور بر عهده مدير كل بازرگاني استان و در سطح كشور بر‌عهده معاون وزير بازرگاني يا نماينده تام‌الاختيار ايشان است.

‌تبصره 2 ـ ‌چگونگي تشكيل جلسات و انجام اقدامات و امور جاري كميسيون به موجب دستورالعملي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت‌تنظيم و به تصويب هيأت  مي رسد.مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي در مورد اختلافات مربوط به نحوه يا عدم صدور پروانه‌هاي كسب موقت و دايم بر عهده كميسيون‌مي‌باشد و رأي كميسيون ياد شده لازم الاجرا ست.در صورت خودداري اتحاديه از صدور پروانه كسب موقت يا دايم براي متقاضيان، مجمع امور صنفي مربوط بنابر اعلام كميسيون با‌رعايت اين آيين‌نامه نسبت به صدور پروانه كسب اقدام مي‌نمايد، سپس به پيشنهاد كميسيون نظارت شهر مراتب جهت رسيدگي و عزل هيأت مديره‌اتحاديه موافق ماده (54) قانون نظام صنفي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي‌شود.در صورتي كه دارنـــدگان پروانه كسب موقت قبل از انقضاي دوره سه ساله طبق مقررات اين آيين‌نامه داراي شرايط دريافت پروانه كسب‌دايم شوند، اتحاديه‌ها مطابق اين آيين‌نامه موظف به صدور پروانه كسب دايم به نام متقاضي هستند.چنانچه متقاضيان پروانه كسب موقت براساس مقررات اين آيين‌نامه تمام شرايط لازم جهت دريافت پروانه كسب دايم را دارا باشند،‌اتحاديه‌هاي صنفي ضمن رعايت مفاد بند (7) ماده (2) اين آيين‌نامه موظف به صدور پروانه كسب دايم براي آنها بوده و صدور پروانه كسب موقت براي‌آنها ضرورت ندارد.

پروانه كسبهاي موقت در سطح كشور، با شكل و الگوي يكنواخت به صورت يك نسخه اصلي به رنگ آبي آسماني با حاشيه زرد و سرمه‌اي و سه نسخه رونوشت به رنگ سفيد جهت بايگاني در اتحاديه و دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا صادر مي‌شوند.

خريد و فروش پروانه كسب موقت و دايم ممنوع است، در صورتي كه دارنده پروانه كسب موقت يا دايم بخواهد حقوق ناشي از پروانه‌خود را به ديگري منتقل كند، اتحاديه مربوط مكلف است با رعايت مقررات اين آيين‌نامه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جديد به نام انتقال گيرنده‌در صورت دارا بودن شرايط لازم صادر كند.

‌چنانچه سازمانهاي استعلام شونده در اين آيين‌نامه حداكثر ظرف پانزده (15) روز از تاريخ دريافت نامه استعلام، نظر خود را به صورت‌قطعي اعلام ننمايند، اتحاديه حسب مورد مجاز به صدور پروانه كسب موقت يا دايم است.

‌تبصره ـ ‌اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند حداكثر ظرف يك هفته پس از تكميل پرونده متقاضي نسبت به صدور پروانه كسب اقدام نمايند.

‌كميسيون مكلف است زمان متعارف براي مراجعه صاحبان واحدهاي فاقد پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي يا مراجع قانوني ذي ربط را‌تعيين نمايد. در صورت عدم مراجعه صاحبان واحدهاي ياد شده برابر مقررات نسبت به تعطيل و پلمپ واحد اقدام مي‌شود.

‌اتحاديه‌هاي صنفي به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب مكلفند با هماهنگي نيروي انتظامي از فعاليت‌واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب طبق ماده (72) قانون نظام صنفي جلوگيري نمايند.كميسيون مجاز است به منظور همكاري با اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در جهت شناسايي ، اخطار و ابلاغ به واحدهاي فاقد پروانه‌كسب و هدايت آنها به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط و دريافت پروانه كسب موقت يا دايم، همچنين شناسايي و تعطيل واحدهاي فاقد پروانه كسب كه‌تاكنون نسبت به دريافت جواز كسب اقدام ننموده اند و واحدهاي غيرمجازي كه داير مي‌گردند، با سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و‌خدمات و اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا با انعقاد توافقنامه‌هايي اقدام لازم به عمل آورد.در شهرهايي كه فاقد سازمانهاي صنفي هستند همچنين در محدوده حفاظتي خارج از شهرها، اجراي اين آيين‌نامه حسب مورد بر عهده‌شهرداري‌ها و شوراهاي بخش است.هزينه‌هاي كميسيون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (4) آيين‌نامه اجرايي درآمدهاي اتحاديه‌هاي صنفي موضوع ماده (29)‌قانون نظام صنفي تأمين مي‌گردد كه ميزان آن توسط وزير بازرگاني (‌رييس هيأت عالي نظارت) تعيين و توسط اتحاديه‌هاي صنفي اخذ و به حساب‌مشترك مجامع امور صنفي واريز مي‌گردد.

بازدید:2694