شماره:   773/01/-869
آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفي

مصوب 24/12/1370 هيئت عالي نظارت

 

ماده 1- پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير به طور موقت يا دائم لغو مي گردد:

الف- تعطيل محل كسب  زايد بر مدت يا در غير موعد مقرر.

ب- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب غير از آنچه در پروانه قيد شده است.

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحادبه بر اساس ضوابطي كه در آيين نامه مربوطه تعيين گرديده است.

د- عدم رعايت ضوابط شهرداري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مورد واحدهاي صنفي و همچنين خودداري از پرداخت عوارض مربوط به كسب.

ه- عدم اجراي دستورات قانوني اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجمع امور صنفي ذيربط.

و- عدم اجراي مصوبات هيئت عالي نظارت وكميسيون نظارت در چهارچوب قانون نظام صنفي.

ز- توليد يا اصرار تداوم در عرضه كالاي غير استاندارد از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد  تحقيقات صنعتي ايران.

ماده 2- هر واحد صنفي كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از 15 روز متوالي در سال داشته باشد بايد كتبا مراتب را به اتحاديه مربوطه اعلام شده و موافقت اتحاديه را كسب نمايد.

تبصره –واحد صنفي كه نسبت به عرضه ارزق عمومي اقدام مي نمايد براي تعطيل واحد كسب خود بيش از 3 روز غير از ايام تعطيل رسمي ملزم به تحصيل موافقت از اتحاديه ذيربط مي باشد.واحدهاي صنفي نانوايي ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع قانوني خاص خود مي باشند.

ماده 3-براي افراد صنفي كه واحد خود را به صورت غير مجاز زائد بر مدت مقرر در ماده 2 اين آيين نامه تعطيل نمايند مجازاتهايي به شرح زير اعمال خواهد گرديد:

الف- براي بار اول يك هفته تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي.

ب- براي بار دوم 15 روز تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي.

ج- براي بار سوم در ظرف يك سال اعراض از كسب تلقي گرديده و پروانه واحد صنفي به طور دائم لغو مي گردد.

ماده 4- هر فرد صنفي كه به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب خود غير از آنچه در پروانه قيد گرديده مبادرت نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

الف-براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي و 15 روز فرصت براي برگشت به شغل قيد شده در پرونده داده مي شود

ب- براي بار دوم لغو پروانه و تعطيل محل كسب .

ماده5-در صورتيكه كميسيون نظارت به استناد تند 11 ماده 33 قانون نظام صنفي با پيشنهاد مجمع امور صنفي ذيربط نسبت به تعيين انواع كالا و خدماتي كه هر صنف مكلف به اجراي آن بوده و در صورت احراز تخلف صنفي مجازاتهايي به شرح ذيل اعمال مي گردد:

الف- براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ب- براي بار دوم 30 روز تعطيل محل كسب و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ج- براي بار سوم لغو دائم پروانه و تعطيل محل كسب.

ماده 6-هر يك از اعضاي اتحاديه كه نسبت به پرداخت حق عضويت سالانه برابر مفاد آيين نامه مربوطه اقدام ننمايد ظرف مدت 15 روز با ابلاغ كتبي از طريق اتحاديه مربوطه مكلف به پرداخت خواهد شد.چنانچه در خاتمه مهلت مصرحه در اخطار كماكان حق عضويت را نپردازد به مدت 20 روز محل كسب عضو متخلف تعطيل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت موجب لغو دائمي پروانه و تعطيل محل كسب مي گردد.

واحدهاي صنفي كه به علت عدم پرداخت حق عضويت به طور موقت تعطيل نسبت به پرداخت حق عضويت خود اقدام نمايند واحد صنفي مذكور در مدتي كه مقرر گرديده تعطيل خواهد ماند.

تبصره-هر گاه از لحاظ پرداخت حق عضويت بين فرد صنفي و اتحاديه مربوطه اختلاف باشد، موضوع در مجمع امور صنفي ذيربط مطرح و برابر مفاد اين آيين نامه تصميم مقتضي اتخاذ مي گردد.

ماده 7- واحدهاي صنفي موظف به اجراي دستورات كتبي اتحاديه هاي مربوطه در چهارچوب وظايف مصرح در قانون نظام صنفي مي باشند. عدم اجراي دستورات اتحاديه براي بار اول موجب اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي متخلف  مي گردد و در صورت تكرار، اتحاديه موظف است با ذكر مورد موضوع را به كميسيون حل اختلاف مجمع امور صنفي منعكس نمايد و چنانچه تخلف وارده، تشخيص داده شد براي بار دوم واحد صنفي به مدت 20 روز تعطيل مي گردد.تخلف از دستورات اتحاديه براي بار سوم در طول يك سال از تاريخ اخطار اوليه پس از احراز آن توسط كميسيون مذكور موجب لغو پروانه كسب و تعطيل محل كسب مي گردد.

ماده 8-هر فرد صنفي كه نسبت به پرداخت عوارض شهرداري در مهلت مقرر اقدام ننمايد، ظرف مدت 15 روز طي اخطاريه اي وي را مكلف به پرداخت نمايد. چنانچه در خاتمه مهلت مصرح در اخطار كماكان عوارض مربوطه را نپردازد مراتب به اتحاديه گزارش و اتحاديه موظف است با اعلام كتبي شهرداري نسبت به تعطيل محل كسب به مدت 20 روز اقدام نمايد در صورت عدم پرداخت عوارض شهرداري در مدت مذكور اتحاديه موظف است نسبت به تعطيل محل كسب تا هنگام پرداخت عوارض كسب متعلقه اقدام نمايد.

تبصره –چنانچه واحد صنفي ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمايد مشمول ماده 4 اين آيين نامه خواهد گرديد.

ماده 9-واحدهاي صنفي موظفند ظوابط شهرداري را بر اساس قانون و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه رعايت كنند.عدم رعايت آنها موجب مجازاتهاي ماده 8 اين آيين نامه مي گردد.

ماده 10-عدم اجرا ي ضوابط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس قانون و آيين نامه هاي اجرايي ذيربط واحدهاي صنفي را ملزم به رعايت آن مي نمايد موجب مجازاتهايي به شرح ذيل مي باشد:

الف-  براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ب-  براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 15 روز.

ج-  براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت سه ماه.

د- براي بار چهارم لغو دائم پروانه و تعطيل محل كسب.

تبصره =چنانچه تخلفات مندرج در اين آيين نامه داراي عناوين جرم باشد علاوه بر مجازاتهاي مندرج در آيين نامه، متخلف به مجازات جرم ارتكابي توسط مراجع ذيصلاح نيز محكوم خواهد شد و اتحاديه مكلف است مجرم را به مقامات صالحه معرفي نمايد.

ماده 11-  هرگاه فرد صنفي از پرداخت حقوق كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي خودداري كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند ضمن ايراد دلايل كافي، لغو پروانه متخلف را از  مجمع امور صنفي ذيربط تقاضا كند. در صورت احراز صحت ادعاي سازمان تامين اجتماعي نسبت به لغو پروانه اقدام مي گردد.اتحاديه مكلف است نظر خود را ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضاي سازمان تامين اجتماعي از طريق مجمع امور صنفي ذيربط به سازمان مذكور اعلام دارد.اجراي مقررات اين تبصره در هر حال مانع اجراي مقررات قانون تامين اجتماعي نخواهد بود.

ماده 12-براي هر يك از اعضاي اتحاديه كه مصوبات هيئت عالي نظارت و كميسيون نظارت را اجرا ننمايند، مجازاتهايي به شرح ذيل اعمال خواهد گرديد:

الف- براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 15 روز.

ج- براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت 3 ماه.

د- براي بار چهارم لغو دائم پروانه و تعطيل محل كسب.

ماده 13-عدم رعايت مقررات استاندارد كالاهاي مشمول استاندارد اجباري پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مجازاتهايي به شرح ذيل در پي خواهد داشت:

الف- براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 3 ماه.

ج- براي بار سوم لغو دائم پروانه و تعطيل محل كسب.

ماده14-عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظتي قانون كار، حسب اعلام ادارات كار و امور اجتماعي محل در صورت انقضاي مهلت مقرر در اخطار كتبي موجب تعطيل موقت محل كسب تا اجراي مقررات مذكور طبق تاييد ادارات مربوطه مي گردد.

ماده 15-واحدهاي صنفي كه به تعطيل موقت محل كسب محكوم مي شوند چنانچه پس از پايان مدت تعطيل حداكثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفي خود اقدام ننمايند اعراض از كسب تلقي گرديده و پروانه كسب آنان به طور دائم لغو مي شود.

ماده 16-هيئت مديره اتحاديه مكلف است اطلاعات واصله مبني بر تعطيل بودن واحدهاي صنفي را پس از دريافت گزارش بازرسان اتحاديه از محل، در اولين جلسه اتحاديه مطرح و صورت مجلس نموده و ضمن ابلاغ به واحد متخلف ظرف مدت 15 روز مراتب را در پرونده مربوط ضبط نمايد.

ماده17-اجراي مفاد اين آيين نامه مانع از اجراي آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون نظام صنفي كه مجازات آن تعطيل واحد صنفي تعيين شد، نخواهد بود.

ماده 18-فرد صنفي كه پروانه اش لغو شده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم متخذه مبني بر لغو پروانه به كميسيون نظارت موضوع ماده 48  قانون نظام صنفي شكايت كنند.نظر كميسيون مزبو ر در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 19-اتحاديه ها موظف اند رونوشت احكام صادره در خصوص تعطيل واحد صنفي را جهت سهميه كالا و مواد اوليه و خدمات در طول مدت تعطيل به شركت تعاوني صنف يا ساير سازمان هاي مربوطه منعكس نمايند.

ماده 20-اتحاديه صنفي ملزم به اجراي مفاد اين آيين نامه در خصوص تعطيل موقت يا دائم محل كسب و همچنين لغو پروانه بوده نظارت  و پيگيري در اجراي اين امر به عهده مجمع امور  صنفي ذيربط مي باشد.

ماده 21-نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده كميسيون موضوع ماده 48 قانون نظام صنفي خواهد بود.

ماده22-اين آيين نامه در 22 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 24/12/1370 هيأت عالي نظارت به تصويب رسيد.

pdf
بازدید:3107