گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
آگهی مزایده سال ۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم فروش محصول پسته مزایده دو مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/11/05

 

آگهی مزایده سال ۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مجموعه هتل باغسرا مزایده دو مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/11/05