گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
استعلام 1400 استعلام بهای اجرای خط کشی محوری مناقصه یك مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/04/20

 

استعلام 1400 استعلام بهای همسطح سازی قبور مناقصه یك مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/04/20

 

استعلام 1400 استعلام بهای اجرای رنگ آمیزی سنگ جدول مناقصه یك مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/04/20

 

استعلام 1400 استعلام بهای خرید سنگ لایبید مناقصه یك مرحله‌ای واحد کارپردازی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/04/20