مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی میدان امام علی(ع)-اردکان 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی میدان امام علی(ع)
تشریح:  

واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی میدان امام علی(ع)

واحد منتشر کننده:  سازمان حمل و نقل همگانی اردکان
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1559