مناقصه پسماندهای شهر اردکان  
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  رفت و روب، جمع آوری حمل و دفن
تشریح:  

بدینوسیله باطلاع می رساند شهرداری اردکان در نظر دارد در اجرای بند 2 از شصت و ششمین صورتجلسه مورخ 95/8/2 شورای محترم اسلامی شهر اردکان کلیه امور مربوط به رفت و روب، جمع آوری حمل و دفن پسماندهای شهر اردکان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شما دعوت می گردد در مناقصه فوق شرکت و بر اساس شرایط ذیل اعلام قیمت فرمایید.

-1خرید اسناد مناقصه از تاریخ 95/9/16 لغایت 95/9/20بوده که تاریخ تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری 95/9/25بوده و کلیه پیشنهادات در مورخ 95/9/28 باز می گردد.

2-جهت دریافت اسناد مناقصه در قبال واریز وجه 200/000 ریال به حساب جاری 83000 بانک تجارت شعبه شهرداری اردکان به واحد خدمات شهری مراجعه فرمایید.

3- مدت اجرای پیمان 1 سال شمسی از تاریخ 95/10/01 لغایت 96/10/1 می باشد.

4-نوع کار بر اساس ضوابط طرح جامع مدیریت پسماند شهر اردکان شامل:

الف: جمع آوری و حمل پسماندها، خاکروبه ها،لجن،شاخ و برگ و .... موجود در معابر و اماکن عمومی و حمل آن به مرکز دفن

ب:نظافت و رفت و روب خیابانها،معابر،پیاده روها،جوب باغچه ها(باغچه هایی که در مسیر جوب باشد)و کوچه های سطح شهر بر اساس درجه بندی اعلامی از طرف واحد خدمات شهرداری

ج: نظافت و مدیریت امور مربوط به حفر قبر در آرامستان

5-مبلغ اولیه پیمان 19/974/174/022 ریال برای مدت یک سال می باشد.

6-کلیه کسورات قاونی به عهده پیمانکار می باشد.

7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

8-کارفرما می تواند 25% مبلغ پیمان را کسر یا اضافه نماید.

9-پرداخت مبلغ 998/700/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه در قبال واریز وجه نقد به شماره حساب 2025082888 بانک تجارت به نام شهرداری اردکان یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ارئکان

10-هرگونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال پاکت می گردد.

11-کلیه پیشنهادات بایستی در پاکت الف و ب به شرح ذیل ممهور به مهر پیشنهاد دهنده ارائه گردد.ت

-پاکت الف شامل : دفترچه پیمان، گواهی صلاحیت کاری مرتبط از اداره کار، شرایط خصوصی پیمان،فرم خود اظهاری کارهای در دست اجرا، فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه، فرم منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

-پاکت ب شامل: فرم بیمه نامه، پیشنهاد قیمت،آنالیز قیمت

12- به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.

واحد منتشر کننده:  امور مالی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  19974174022
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  بله
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 2058