آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  روکش آسفالت
تشریح:  

شهرداری اردکان در راستای اجرای بند (1) هشتاد و یکمین صورتجلسه مورخ 27/12/1396 شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه روکش آسفالت بلوار آیت الله خاتمی (ره)  به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

 

رشته و گروه

نوع تضمین

مبلغ تضمین (ریال)

برآورد اولیه (ریال)

مدت پیمان(ماه)

نام پروژه

ردیف

راه و باند

طبق آیین نامه معاملات دولتی

575.000.000

11.500.000.000

2

روکش آسفالت بلوار آیت الله خاتمی (ره)

1

 

 

  • تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1397/04/10 تا پایان وقت اداری 1397/04/16 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(  به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
  •  تاریخ و مهلت تحویل اسناد:مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد،اسناد دریافتی را تکمیل و تا ساعت 13روز 1397/04/26 در سایت بارگذاری نمایند.پاکات مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 1397/04/27 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود.
  • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 88969737  و8519376
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد: اردکان- خیابان امام خمینی(ره)- شهرداری اردکان
  • گواهینامه صلاحیت اخذ شده دارای اعتبار باید به شرح ذیل باشد.

توضیحات

پایه

رشته

سازمان

 

5

راه و ترابری

مدیریت و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد منتشر کننده:  عمران
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1098