گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
سال95 رفت و روب، جمع آوری حمل و دفن مناقصه یك مرحله‌ای امور مالی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/16