نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهرستان اردکان مشخص شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری نمایندگان شورا در کمیسیونها و کمیته های شهرستان اردکان مشخص شد  

نمایندگان شورا در کمیسیونها و کمیته های شهرستان اردکان مشخص شد که به ترتیب عبارتند از : ١-کمیسیون ماده ١٠٠ بدوی:محمد جواد شاکر ٢-تجدید نظر ماده ١٠٠:شهرام گل٣-کمیسیون ماده ٧٧:عباس امیری٤-کمیته دارایی بدوی:حسن رضاپور٥-تجدید نظر دارایی:عباس امیری٦-کمیته کار:شهرام گل٧-کمیسیون ماده ٥:محمد علی مروتی