جلسات شورای شهر در روزهای یکشنیه و سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری جلسات شورا دروزهای یکشنبه وسه شنبه هر هفته برگزار می شود.  

بنابراین گزارش پس از طرح موضوع درجلسه شورا مقرر شد جلسات رسمی شورا درروزهای یکشنبه وسه شنبه هرهفته از ساعت 14 الی 17 تشکیل خواهد شد.

همچنین جلسات کمیسیون های تخصصی شورا درطول هفته درساعت غیر اداری برگزار خواهد شد.
بازدید از پروژه های فعال شهرداری وبررسی مشکلات پروژه ها عمرانی هر 15 روز یکبار در روزهای پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 انجام خواهد شد.