جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر با حضور مدیرعامل آبفای استان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان در جلسه امروز که به صورت فوق العاده و با حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان و هیئت همراه ، مدیر آبفای شهرستان و همچنین نماینده از طرف دفتر امام جمعه در محل ساختمان شورای شهر برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد ذیل به صورت مصوبه دردستورکارشورای شهر قرارگرفت .  

1- مقرر گردید با توجه به اینکه تعداد زیادی از انشعابات شهرداری از مدار خارج شده است، شهرداری ابتدا از چاه های آب اداره آبفا که مشکل آلودگی دارد به منظور برطرف نمودن نیاز های فضای سبز شهرداری استفاده نماید تا در آینده این چاه ها از طریق شرکت آب منطقه ای به صورت کامل به شهرداری منتقل شود.
2- مقرر گردید نسبت به تامین 100 لیتر آب در ثانیه به منظورتامین آب شرب شهروندان از طریق حفرسه حلقه چاه وآب شیرین کن  توسط شرکت آبفا تسریع و اجرایی گردد که مدیر عامل محترم آبفای استان نیز پیگیر پروژه مذکور خواهند بود که گزارش پیشرفت کار ماهیانه در اختیار شورا قرار گیرد.
3-مقرر گردید اعتبارات جایگزین پروژه فاضلاب شهری به منظور اصلاح و توسعه شبکه آب شهری توسط آبفای استان پیگیری ودرشهراردکان هزینه شود.
4-توسط اداره آبفای استان پیشنهاد گردید هزینه انشعابات فاضلاب مشترکین طی 60 قسط دریافت شود.
5- مقرر گردید به منظور هماهنگی بیشتر وتعین تکلیف درخواستهای شورای شهر دررابطه با فاضلاب شهری جلسه ای توسط آبفا استان با شرکت بهره بردار(گندله سازی) برگزار و درخواست های  شورای شهر مطرح گردد.
6-مقرر گردید محل هایی از حفاریها و کانال های فاضلاب که مرمت شده و مجدد  نشست کرده است توسط شهرداری به شرکت آبفا اعلام تا نسبت به مرمت مجدد آن  اقدام شود.