آغاز نور پردازی و کف فرش کوچه های منتهی به خیابان شهید بوستانی

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر طی بازدید احمد کمالی شهرداراردکان ،نور پردازی و کف فرش کوچه های منتهی به خیابان شهید بوستانی توسط واحد باز آفرینی شهرداری آغاز شد.