1399

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اردکان1399/12/09

 

1398

1397

1396

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  تعرفه عوارض سال1397 1396/11/11

 

1395

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان درسال951395/01/01

 

773

765

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  قانون نظام صنفي كشور765/01/-1181

 

761

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  آيين ‌نامه مالي شهرداريها 761/01/-706

 

753

عمومی

آیکنعنوانموضوعشمارهواحد صادرکنندهتاریخ صدور
  ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي753/01/-953