شماره تماس های شهرداری اردکان

 

اطلاعات:

32222042 - 32222041- 32224835- 32235056

 

روابط عمومی:

32223013

 

معاونت:

32230070

 

دفتر شهردار:

32222043

 

امورمالی:

32222260

 

انبار:

32223086

 

سازمان بهسازی نوسازی:

32228967

 

سازمان حمل ونقل:

32228968

 

شرکت نسیم صبح:

32239110

 

موتوری:

32223010

 

حراست:

32224836

 

شورای شهر:

32238511-32223011