نام و نام خانوادگی: حمید ابراهیمیان اردکانی                تلفن همراه: 09138560560                         

                                         تلفن ثابت: 03527223013                                                                                        

                    میل: hamid@ardakan.ir   --   ardakanihamid@gmail.com