داروخانه های شهر اردکان

 

ردیف نام داروخانه آدرس تلفن
       
1 داروخانه دکتر طاقداریان خیابان امام 7225954
       
2 داروخانه دکتر حیدریان خیابان امام 7228227
       
3 داروخانه دکتر قپانی پارک شهر 7229003
       
4 داروخانه درمان خیابان مصطفی خمینی 7220370
       
5 داروخانه رازی داخل بیمارستان 7252026
       
6 داروخانه دکتر علیخانی خیابان پیروزی 7237838