مطب پزشکان اردکان

 

   
ردیف نام دکتر تخصص آدرس تلفن
         
1 دکتر زارع رادیولوژی میدان وحدت 7230130
         
2 دکتر شیرمحمدی اطفال خیابان پیروزی 7220993
         
3 خانم دکتر فرهی فرد داخلی خیابان صدرآباد 7229990
         
4 دکتر قطب زاده چشم خیابان پیروزی 7228050
         
5 خانم دکتر منشی زاده جراحی عمومی خیابان پیروزی 7221268
         
6 دکتر میراب زاده اطفال خیابان صدرآباد 7223886
         
7 دکتر نوری روان پزشک خیابان پیروزی ***
         
8 دکتر نصیری داخلی خیابان پیروزی ***
         
9 خانم دکتر ذبیحی جراحی زنان و زایمان خیابان پیروزی ***
         
10 خانم دکتر فتاحیان جراحی زنان و زایمان ابتدای خیابان حائری 7235849
         
11 دکتر کریمی چشم خیابان امام(ره) 7248246
         
12 دکتر کلانتری اورتوپت خیابان سعدی 7224555
         
13 دکتر فاتحی جراحی خیابان پیروزی 7250555
         
14 دکتر شجاع الدینی اطفال ابتدای خیابان حائری 7236760
         
15 دکتر اکبریان عمومی –بازنشسته خیابان پیروزی 7222611
         
16 دکتر محمد انصاری عمومی احمدآباد 7274482
         
17 دکتر جعفری عمومی خیابان سعدی 7238007
         
18 دکتر علی شاکر عمومی خیابان پیروزی 7235103
         
19 دکتر شبانی عمومی خیابان امام –جنب بانک کشاورزی قدیم 7239301
         
20 دکتر طالعی عمومی خیابان پیروزی 7239100
         
21 دکتر عضدزاده عمومی خیابان پیروزی بن بست 11 7237242
         
22 دکتر احمد فتاحی عمومی خیابان پیروزی 7231050
         
23 دکتر فلاحتی عمومی خیابان پیروزی 7227515
         
24 دکتر قادری عمومی خیابان پیروزی 7236660
         
25 دکتر میرجعفری عمومی خیابان امام(ره) 7236656
         
26 دکتر پهلوان دندان پزشک خیابان پیروزی 7233477
         
27 دکتر دهقانی دندان پزشک خیابان پیروزی 7229418
         
28 دکترعظیم پور دندان پزشک خیابان پیروزی 7235131
         
29 دکتر علیزاده دندان پزشک خیابان پیروزی 7232033
         
30 دکتر مصطفوی دندان پزشک خیابان امام روبروی مصلی امام خمینی (ره) 7221095
         
31 دکتر ملاحسینی دندان پزشک خیابان پیروزی 7221686
         
32 دکتر نوروزی دندان پزشک خیابان پیروزی 7234111
         
33 دکتر حسین انصاری دندان پزشک خیابان پیروزی 7237181
         
34 دکترسیدداوودموسوی دندان پزشک خیابان پیروزی 7236970
         
35 خانم دکتر بقائی دندان پزشک خیابان پیروزی 7225225
         
36 دکتر محمد بیابانی دندان پزشک خیابان سعدی - جنب آموزشگاه تلاش 7250105