•     بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق
  •     نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
  •     بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان
  •     نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
  •     تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
  •     بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
  •     انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها
  •     نظارات در خفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
  •     همکاری در تهیه و تنظیم  بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
  •     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور ما فوق و سایر وظایف مربوط به مشغول