•     رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله ، و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیرهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب
  •     جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیونتشخیص مزاحمت
  •     حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی و اشجار با معابر
  •     شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
  •     استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
  •     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و  سایر وظایف مربوط به شغل