•     شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاءحریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
  •     شرکت در آموزش ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی
  •     استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در در محل حادثه و حریق
  •     استفاده از لباس فرم ونصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توام با نظافت کامل
  •     شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام  وظایف
  •     آشنایی کامل با موتور پمپها ، کف سازها یا پودرپاشها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار
  •     حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن
  •     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق