•     ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون فرعی زیر مجموعه آن
  •     توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه
  •     تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعظاء شورای شهر
  •     درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
  •     حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
  •     انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
  •     پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر