فرایند اخذ پروانه ساختمان در شهرداری اردکان بر اساس گردش کار زیر می باشد.

حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان 5 روز و حداکثر 7 روز می باشد.

ارسال درخواست به صورت الکترونیکی