فرایند تمدید پروانه ساختمانی در شهرداری اردکان بر اساس گردش کار زیر می باشد.

حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان 2 روز و حداکثر 3 روز می باشد.

ارسال درخواست به صورت الکترونیکی