ارائه قبض نوسازی سال قبل

یا

سند،پروانه ساختمانی در صورت نداشتن

گرفتن پروانه ساختمانی از بایگانی، انجام برخی اصلاحات و دریافت قبض

ارسال درخواست به صورت الکترونیکی