فرایند اخذ پایان کار ساختمانی در شهرداری اردکان بر اساس گردش کار زیر می باشد.

حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان 2 روز و حداکثر 4 روز می باشد.

ارسال درخواست به صورت الکترونیک