مشخصات کلی شرکت:

نام شرکت:               سازمان بهسازی و نوسازی شهر اردکان


شماره و محل ثبت:    24/3/1/7212 تاریخ 28/8/81 وزارت کشور


موضوع فعالیت (طبق اساسنامه):    مرمت، احیا، بازسازی، نوسازی و بهسازی محدوده بافت شهر اردکان


گروه رشته کاری:    عمران، معماری و مرمت


امتیاز صلاحیت بر اساس آخرین رتبه بندی و احراز صلاحیت:    ---


نشانی قانونی:    یزد، اردکان، خیابان امام خمینی (ره)، جنب شهرداری اردکان


شماره تلفن و شماره نمابر:    7228967-0352


سرمایه ثبت شده:    پنجاه میلیون ریال

مشخصات اعضا هیئت مدیره و سایر سهامدارن:

ردیف        سمت                نام و نام-خانوادگی       نام پدر           ش.ش         محل صدور      تاریخ تولد       محل تولد       مدرک و رشته تحصیلی
1      رئیس هیئت مدیره        حمیدرضا تقوی         محمود           12125          اردکان         1357            اردکان             لیسانس عمران
2      عضو هیئت مدیره        علی سپهری            عبدالرسول          15             اردکان         1331            اردکان             لیسانس تاریخ
3      عضو هیئت مدیره        رسول مشتاقیان         محمد               213            شیراز         1353            اردکان             لیسانس عمران
4      عضو هیئت مدیره        زهره کمالی             علی اصغر         1037          اردکان         1359            اردکان             فوق لیسانس معماری
5          مدیر عامل             رضا شاکر                 حسن            2779          اردکان         1365            اردکان             فوق لیسانس شهرسازی