امروز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲
header-logo
معاونت منابع انسانی

حسن اخوتیان

شرح وظایف :

  • سرپرستي و تنظيم كليه طرحهاي شهرداري اردکان در زمينه چگونگي رفع نيازمنديهاي شهري شهروندان اردکانی با در نظر گرفتن پيشرفته ترين تكنيكهاي مربوط و ضرورتهاي ملموس و عيني
  • تهيه طرحهاي جامع در ارتباط با خودكفائي مالي شهرداري و شناخت منابع بالقوه و بالفعل جديد درآمدزا براي شهرداري و ارائه برنامه هاي اصولي و منطقي جهت افزايش هرچه بيشتر منابع مالي از طريق خلاقيتها و بينشهاي دقيق و تدوين روشهاي اصولي نوين و منطبق با نيازها
  • نظارت بر برنامه ريزي و تهيه و تنظيم بودجه شهرداري اردکان با اخذ نظرات مقام مافوق و ساير معاونان شهرداري و قدامات لازم جهت طرح و تصويب آن در مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب
  • نظارت مستقيم بر اجراي بودجه شهرداري و ارائه رهنمود در رابطه با استفاده صحيح و اصولي از اعتبارات مصوب .
  • انجام بازرسيهاي لازم ( اعم از مداوم و غيرمترقبه ) از واحدهاي تابعه و اخذ گزارشات كتبي به منظور كنترل كار واحدهاي تحت سرپرستي