امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
header-logo
🔰سه‌شنبه‌های پاسخگویی | حضور سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل در مرکز ۱۳۷

✍️«حمید ابراهیمیان» با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل، مشکلات و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ خدمات حمل‌و‌نقل بود.

این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان