امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲
header-logo

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش دستگاه های شهر بازی پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید.

▫️کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

– زمان انتشار اسناد مزایده در سامانه ستاد : تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان