امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰گزارش فعّالیت روزانۀ معاونت خدمات شهری

▫️رفت و روب خیابان شهیدان برخورداری
▫️جمع آوری نخاله و دپوهای نخاله های آرامستان
▫️جمع آوری نخاله شهرک ریحانه النبی
▫️رفت و روب کوچه ۴۶ بلوار جمهوری
▫️ رفت و روب بافت قدیم(شریف آباد)
▫️ نقاشی و رنگ آمیزی دیوارمدرسه سیدی
▫️رفت و روب کوچه۴۴ بلوار جمهوری
▫️رفت و روب کوچه ۵۸بلوار امام جعفرصادق (ع)
▫️ رفت و روب کوچه ۱۴۶ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۱۴۸ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۱۵۲ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب ۱۵۰ خاتمی

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان