امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
گزارش فعّالیت روزانۀ معاونت خدمات شهری

▫️رفت و روب کوچه ۷۷ برخورداری
▫️رفت و روب کوچه ۷۶ بلوار جمهوری
▫️رفت و روب کوچه۸۲ بلوار جمهوری
▫️رفت و روب کوچه۸۰ بلوار جمهوری
▫️رفت و روب کوچه ۱۶بلوار امام جعفرصادق (ع)
▫️ رفت و روب کوچه ۱۰۲ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۱۱۲ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۱۲۴ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۹۶ بلوار خاتمی
▫️رفت و روب کوچه ۱۰۲ صدرآباد
▫️رفت و روب کوچه ۶۲ صدرآباد
▫️تعویض و مرمت وسایل بازی پارک مسکن مهر
▫️نظافت برکه فاز ۱ پارک آزادی
▫️پاک سازی رودخانه فصلی صدرآباد بلوار غدیر

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان