امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید سردخانه جهت نصب بر روی ماشین حمل گوشت ( کامیون فوتون …. ) به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات

– کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱ – ۰۹۱۳۲۵۵۱۴۶
– اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴

روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان