امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
ادامه رفع آلودگی‌های بصری شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور رفع آلودگی های بصری از مناظر عمومی و ارتقای مبلمان و زیبا سازی سطح شهر؛ دیوارهای بد منظر و نازیبای شهری، توسط واحد زیبا سازی شهرداری درحال رنگ آمیزی است.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان