امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
اجرای طرح آموزش شهروندی و چهره به چهره تفکیک زباله از مبداء همچنان ادامه دارد.

مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادي ترین روش هاي پردازشی امروزه در اغلب کشورهاي دنیا صورت می گیرد.

🔸اساس طرح تفکیک از مبدا بر پایه آموزش همگانی و جلب مشارکت مردمی، توجه به آداب و عادات اجتماعی و استفاده از نیروهای مجرب است.بدین منظور آموزش چهره به چهره شهروندان به منظور تفکیک زباله از مبدا توسط آموزشگران مجرب در شهر اردکان ادامه دارد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان