امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی جهت خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه پل ماجراجوئی و یک دستگاه زیپ بایک دولاین با دوچرخه دو نفره جهت ایجاد فضای تفریحی در پارک کوهستان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .
– کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
– آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارسال پاکت الف : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱ تلفن ۳۲۲۲۲۰۴۱

روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان