امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
گزارش بخشی از فعالیت های چند روز گذشته معاونت خدمات شهری شهرداری

فت و روب کوچه ۴ مختاری و باهنر

رفت و روب شهرک نود دستگاه

رفت و روب ۱۱ مختاری صدرآباد

رفت و روب بن بست آفتاب خیابان مختاری

رفت و روب کوچه بنیاد مسکن

رفت و روب بن بست ۱۳ صدرآباد

رفت و روب کوچه دکتر ذبیحی. بنیاد ۱۵ خرداد

رفت و روب کوچه داروخانه دکتر ابراهیم پور

رفت و روب کوچه ۶ باهنر

رفت و روب کوچه ۱۷ صدرآباد

رفت و روب کوچه ۱۲ معلم. کوچه دکتر جاویدنیا

رفت و روب کوچه ۸ باهنر

رفت و روب کوچه ۱ باهنر

ادامه رفت و روب خ مختاری

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان