امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
ادامه آموزش شهروندی دربافت تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها با مشارکت و همراهی اداره میراث فرهنگی دربافت تاریخی مرکزی شهر ادامه دارد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان