امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و اجرای سازه خرپایی با کاربری سالن ورزشی و تفریحی در پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .۱
– کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
– زمان انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
– مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
– مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۰۰
– زمان بازگشایی پاکت ها : تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ ساعت: ۰۸:۳۰
– تاریخ اعلام برنده مناقصه : مطابق با مفاد ماده ۷ آئین نامه مالی شهرداریها پس از بررسی آنالیز بهاء و سایر مدارک شرکت کنندگان ، برنده مناقصه اعلام خواهد شد.
– گواهینامه صلاحیت اخذ شده دارای اعتبار باید به شرح ذیل باشد.
توضیحات پایه رشته سازمان
۵ ابنیه مدیریت و برنامه ریزی
آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارسال پاکت الف : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱ تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان