امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد اجرای بخشی از امور شهرداری نظیر راننده ، مدیریت پایانه مسافربری ، امور خدماتی ، اجرائیات ، کارگر عمران و … به صورت حجمی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

▫️کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

🗓زمان انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان