امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، مهندسی ، اداري و مالی خود را در قالب تأمین نیروي انسانی مورد نیاز بصورت پیمان مدیریت به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

▫️کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

🗓زمان انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان