امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
header-logo

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید کابل خود نگهدار به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ساعت ۱۴:۰۰

روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان