امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده بهره برداری از ترمینال کامیونداران واقع در انتهای خیابان امام خمینی(ره) از طریق اجاره را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .
– کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارسال پاکت حاوی تضمین شرکت در مزایده :
یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱ تلفن ۰۳۵-
۳۲۲۲۲۰۴۱
💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان